فراخوان مقاله

ماهنامه تخصصي ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري سيستان و بلوچستان (کاو) مقاله مي‌پذيریرد

ماهنامه تخصصي ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري سيستان و بلوچستان (کاو) مقاله مي‌پذيریرد

فراخوان مقاله

چهار‌شنبه ۱۳ مرداد ۱۴۰۰  ۰ نظر   ۳۳۰۰ بازدید

ماهنامه تخصصي ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري سيستان و بلوچستان (کاو) در محورهاي زير مقاله مي‌پذيرد:

-مطالعات باستان شناسي و پژوهش‌هاي ميان رشته‌اي ميراث فرهنگي

-جنبه هاي مختلف مردم شناسي

-ابعاد و ظرفيت هاي گردشگري و توسعه اقتصادي

-صنايع دستي از احيا تا اشتغال پايدار

از نگارندگان محترم تقاضا دارد مقالات خود را با توجه به نكات ذيل تهيه و به دفتر مجله ارسال كنند :

1- مقاله در بردارنده موضوعات جديد، و حاصل مطالعات و تحقيقات نگارنده و نيز مستند به تحقيقات قبلي با ذكر ماخذ باشد .

2- ساختار مقاله شامل چكيده حدود 250 كلمه، مقدمه كه حاوي سابقه موضوع نيز باشد، توضيح روش تحقيق يا بررسي، متن اصلي و نتيجه گيري و جمع‌بندي باشد .

3- مقاله در نشريه ديگري چاپ نشده و در سمينارها يا مجامع علمي ديگر ارائه نشده باشد .

4- در مورد مقاله‌هاي ترجمه شده، اصل مقاله ( به زبان اصلي ) نيز ضميمه و ارسال شود .

5- مجله در چارچوب خط مشي هاي خود در صورت لزوم ، مقالات را ويرايش خواهد كرد .

6- متن مقاله با فونت 12 B Nazaninو عناوين با فونت 14 تايپ شود.

7- نمودارها، شكل‌ها و جداول تا حد امكان به صورت آماده چاپ، ارائه و مندرجات، عنوان و شماره‌گذاري آنها روشن و مشخص باشد .

8- مهم‌ترين معادل‌هاي خارجي، واژه‌هاي خاص و اصلاحات علمي تخصصي ( فقط يك بار ) در پاورقي درج گردد .

9- ارجاعات مقاله در متن با ذكر نام خانوادگي نويسنده و سال انتشار منبع و در صورت نقل قول مستقيم باذكر : شماره صفحه پس از سال انتشار ( همگي داخل پرانتز ) آمده و در پايان مقاله اطلاعات كامل كتاب‌شناسي به روش مذكور در بند 10 بيايد .

10- مشخصات منابع مورد استفاده به شرح ذيل آورده شود :

الف ـ در مورد كتاب

نام خانوادگي و نام نويسنده، سال انتشار، نام كتاب، نام مترجم ( اگر کتاب ترجمه است )، محل نشر، نام ناشر.

ب ـ در مورد نشريه ها و مجله ها

نام خانوادگي و نام نويسنده، سال انتشار، نام مقاله، نام مترجم ( اگر مقاله ترجمه است )، نام مجله يا نشريه، شماره مجله يا نشريه، دوره يا سال، صفحه يا صفحات مورد استناد .

ج- درباره مصاحبه ها

نام و نام خانوادگي مصاحبه شونده، تاريخ تولد، محل سکونت، تاريخ مصاحبه

11- مقاله حتي‌المقدور بيشتر از5000کلمه نباشد.

12- مقاله‌ ها با ذكر نام و نام خانوادگي كامل نگارنده، مرتبه علمي و سمت، نشاني كامل محل كار يا سكونت، شماره تلفن و پست الكترونيكي، به آدرس پست الکترونيک مجله ارسال گردد .

راهنماي تماس با نشريه:

نشاني: سيستان و بلوچستان، زاهدان، بلوار شهيد مطهري، خيابان امداد، اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، معاونت پژوهشي، ماهنامه تخصصي کاو

تلفن: 05433225302 داخلي275

09394491487سردبير

پست الکترونيک: kavmagazineinfo@gmail.com