انجمن هاي ميراث فرهنگي :

از سال 1353انجمن هاي ميراث فرهنگي به صورت محدود با عنوان « انجمن حفظ آثار باستاني بخش ها دهات » فعاليت داشتند. در بند 21 ماده 3 قانون اساسنامه سازمان ميراث فرهنگي كشور مصوب 67/2/1 با عنوان ( ايجاد و گسترش انجمن هاي ميراث فرهنگي در سطح كشور ) فعاليت اين انجمن ها قانونمندتر گرديد. در پي آن ، اساسنامه انجمن هاي ميراث فرهنگي كشور مصوب 73/7/3 از طرف شوراي سازمان ميراث فرهنگي كشور تدوين و اجرايي گرديد: اساسنامه انجمن هاي ميراث فرهنگي كشور مصوب 73/7/3 شوراي سازمان ميراث فرهنگي كشور ماده 1- تعريف: انجمن هاي ميراث فرهنگي نهادي است، ملي- فرهنگي و غير انتفاعي،وابسته به سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري كه بر حسب ضرورت و تشخيص سازمان در مراكز استانها، شهرستانها، بخشها و روستاها يا براي موزه ها و آثار تاريخي تشكيل مي شود. ماده 2- هدف : 1. جلب حمايت مادي و معنوي مردم . 2.مشاركت همه جانبه عموم مردم در زمينه پژوهش، حفظ، احياء معرفي و آموزش ميراث فرهنگي كشور. ماده 3- وظايف و اختيارات انجمن ها: 1. آشنايي با قوانين و مقررات ناظر به پژوهش، حفظ و احياء، معرفي و آموزش ميراث فرهنگي كشور و فراهم نمودن زمينه هاي لازم براي انتقال آن به عموم. 2. بحث و بررسي و ارائه مشاوره فرهنگي و اجتماعي به منظور اجراي مطلوب برنامه هاي پژوهش ، حفظ و احياء ، معرفي و آموزشي ميراث فرهنگي در حوزه عمل خود با توجه به مقتضيات و امكانات محل و پيشنهاد آن به سازمان. 3. سعي در شناسائي و شناساندن وجوه ناشناخته ميراث فرهنگي محل. 4. تشويق و ترغيب مردم به رعايت احترام ميراث فرهنگي و حفظ و صيانت آن. 5.مشورت و پيدا كردن راه هاي عملي براي جلوگيري از هر گونه اقدام غيرقانوني در زمينه حفاري هاي غير مجاز ، تخريب آثار تاريخي ، خريد و فروش اموال فرهنگي و پيشنهاد آن به سازمان. 6. بررسي طرق جلب مساعدت هاي مادي و معنوي مردم و پيشنهادي آن به سازمان. 7. همكاري با هيأتهاي تخصصي و كارشناسان و بازرسان اعزامي از سوي سازمان. 8. همكاري با نهادها و ارگانهاي محلي و جلب مساعدت همه جانبه آنان براي دستيابي به اهداف انجمن. 9. پيشنهاد موارد مصرف عوايد مالي انجمن به سازمان و هزينه آن بر اساس آئين نامه اي كه پس از تصويب هر انجمن و تاييد سازمان ميراث فرهنگي كشور قابل اجراء است. 10. انجام دادن ساير اموري كه در حدود مقررات از سوي سازمان به انجمن ارجاع مي شود. ماده 4- عوايد انجمن: الف- كمكهاي مردمي و مساعدتهاي مالي بخش خصوصي و دولتي و سازمان ميراث فرهنگي كشور. ب- در آمد ناشي از فعاليت هاي انجمن كه در حدود مقررات اين اساسنامه و تاييد سازمان ميراث فرهنگي كشور انجام مي شود. ماده 5- اعضاء: در هر يك از مراكز استان ها ، شهرستانها ، شهرها ، بخش ها ، روستاها انجمن ميراث فرهنگي بدين شرح تشكيل مي شود: الف- اعضاي انجمن مراكز استانها : 1. استاندار ( رئيس انجمن) 2. مدير كل ميراث فرهنگي استان (دبير) 3. شهردار مركز استان. 4. رئيس دانشگاه يا مركز آموزش عالي استان. 5. رئيس كل دادگستري استان. 6. رئيس شوراي اسلامي استان. 7. مديركل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي استان. 8. مدير كل مسكن و شهرسازي استان. 9. مدير كل اوقاف و امور خيريه استان. 10. مدير كل آموزش و پرورش استان. 11. مدير كل صداو سيماي استان. 12. مدير كل حفاظت محيط زيست. 13. پنج نفر از صاحبنظران و علاقمندان به پيشنهاد مدير كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان و تصويب اعضاء. ب- اعضاء انجمن شهرستانها و شهرها: 1. فرماندار ( رئيس). 2. مسئول ميراث فرهنگي شهرستان ( دبير). 3. شهردار. 4. رئيس شوراي اسلامي شهرستان. 5. رئيس اداره آموزش و پرورش. 6. رئيس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي. 7. چهار تن از صاحب نظران و علاقه مندان، ميراث فرهنگي شهرستان به پيشنهاد مسئول ميراث فرهنگي شهرستان شهر و تصويب اعضاء. ج- اعضاء انجمن بخش ها: 1. بخشدار ( رئيس). 2. نماينده ميراث فرهنگي.(دبير ) 3. رئيس شوراي اسلامي بخش. 4. مسئول آموزش و پرورش بخش. 5. سه نفر معتمد و صاحب نظر محلي به پيشنهاد نماينده ميراث فرهنگي و تصويب اعضاء. د- اعضاء انجمن دهستان: 1. دهيار ( رئيس) 2. نماينده ميراث فرهنگي استان/ شهرستانها ( دبير). 3. رئيس شوراي اسلامي دهستان. 4. سه نفر معتمد و علاقمند به ميراث فرهنگي به پيشنهاد نماينده ميراث فرهنگي وتصويب اعضاء. هـ.. اعضاء انجمن روستاها: 1. رئيس شوراي اسلامي(رئيس). 2. نماينده ميراث فرهنگي(دبير). 3. نماينده آموزش و پرورش در محل. 4. سه نفر معتمد و صاحب نظر محلي به پيشنهاد نماينده ميراث فرهنگي و تصويب اعضاء. و- اعضاء انجمن هاي گنجينه ها يا آثار تاريخي:(دوستداران موزه يا اثر) 1. مدير ميراث فرهنگي كه موزه يا اثر در حوزه وظايف اوست.(رئيس) 2. مدير موزه يا اثر (دبير). 3. سه نفر از صاحبنظران و علاقمندان به ميراث فرهنگي به پيشنهاد مدير ميراث فرهنگي و تصويب سازمان. ماده 6- شرايط عضويت اعضاء و تشكيل جلسات: 1. مدت عضويت در شورا 3 سال خواهد بود. 2. در صورتي كه انجمن تجديد انتخاب معتمدان و صاحب نظران محلي را تاييد كند عضويت آنان به خودي خود براي دوره بعدي تمديد مي شود و احتياجي به صودر ابلاغ مجدد نخواهد بود. 3. دبير انجمن مسئول پيوند دادن انجمن و سازمان ميراث فرهنگي كشور است. 4. انجمن 1 نفر از اعضاي خود را به عنوان نايب رئيس و 1 نفر را به عنوان حسابدار انتخاب مي كند. 5. عضويت در انجمن افتخاري است. 6.جلسات عادي انجمن هر 3 ماه 1 بار و جلسات فوق العاده به پيشنهاد دبير و موافقت و دعوت رئيس انجمن تشكيل خواهد شد. 7. جلسات انجمن با حضور بيش از يك دوم از اعضاء رسميت خواهد يافت و تصميمات آن با تاييد اكثريت حاضر خواهد بود. 8. احكام عضويت معتمدان و صاحبنظران انجمن مراكز استان و موزه هاي مراكز استانها و موزه هاي سطح اداره كل را رئيس سازمان و انجمن هاي شهرستانها، بخشها، روستاها و ساير موزه ها و آثار تاريخي را مدير كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان صادر خواهد كرد. 9. حسب مجوز رئيس سازمان ميراث فرهنگي كشور عوايد انجمن در نزديك ترين بانك و به نام انجمن سپرده مي شود و هرگونه پرداخت با امضاي مشترك حسابدار و نماينده ميراث فرهنگي محل در اجراي برنامه هاي تصويب شده سازمان صورت مي گيرد. اين اساسنامه در 6 ماده در جلسه مورخ 73/7/3 شوراي سازمان ميراث فرهنگي كشور به تصويب رسيد و از تاريخ تصويب سازمان ميراث فرهنگي كشور آن را به اجرا مي گذارد

از سال 1353انجمن هاي ميراث فرهنگي به صورت محدود با عنوان « انجمن حفظ آثار باستاني بخش ها دهات » فعاليت داشتند. در بند 21 ماده 3 قانون اساسنامه سازمان ميراث فرهنگي كشور مصوب 67/2/1 با عنوان ( ايجاد و گسترش انجمن هاي ميراث فرهنگي در سطح كشور ) فعاليت اين انجمن ها قانونمندتر گرديد. در پي آن ، اساسنامه انجمن هاي ميراث فرهنگي كشور مصوب 73/7/3 از طرف شوراي سازمان ميراث فرهنگي كشور تدوين و اجرايي گرديد: اساسنامه انجمن هاي ميراث فرهنگي كشور مصوب 73/7/3 شوراي سازمان ميراث فرهنگي كشور ماده 1- تعريف: انجمن هاي ميراث فرهنگي نهادي است، ملي- فرهنگي و غير انتفاعي،وابسته به سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري كه بر حسب ضرورت و تشخيص سازمان در مراكز استانها، شهرستانها، بخشها و روستاها يا براي موزه ها و آثار تاريخي تشكيل مي شود. ماده 2- هدف : 1. جلب حمايت مادي و معنوي مردم . 2.مشاركت همه جانبه عموم مردم در زمينه پژوهش، حفظ، احياء معرفي و آموزش ميراث فرهنگي كشور. ماده 3- وظايف و اختيارات انجمن ها: 1. آشنايي با قوانين و مقررات ناظر به پژوهش، حفظ و احياء، معرفي و آموزش ميراث فرهنگي كشور و فراهم نمودن زمينه هاي لازم براي انتقال آن به عموم. 2. بحث و بررسي و ارائه مشاوره فرهنگي و اجتماعي به منظور اجراي مطلوب برنامه هاي پژوهش ، حفظ و احياء ، معرفي و آموزشي ميراث فرهنگي در حوزه عمل خود با توجه به مقتضيات و امكانات محل و پيشنهاد آن به سازمان. 3. سعي در شناسائي و شناساندن وجوه ناشناخته ميراث فرهنگي محل. 4. تشويق و ترغيب مردم به رعايت احترام ميراث فرهنگي و حفظ و صيانت آن. 5.مشورت و پيدا كردن راه هاي عملي براي جلوگيري از هر گونه اقدام غيرقانوني در زمينه حفاري هاي غير مجاز ، تخريب آثار تاريخي ، خريد و فروش اموال فرهنگي و پيشنهاد آن به سازمان. 6. بررسي طرق جلب مساعدت هاي مادي و معنوي مردم و پيشنهادي آن به سازمان. 7. همكاري با هيأتهاي تخصصي و كارشناسان و بازرسان اعزامي از سوي سازمان. 8. همكاري با نهادها و ارگانهاي محلي و جلب مساعدت همه جانبه آنان براي دستيابي به اهداف انجمن. 9. پيشنهاد موارد مصرف عوايد مالي انجمن به سازمان و هزينه آن بر اساس آئين نامه اي كه پس از تصويب هر انجمن و تاييد سازمان ميراث فرهنگي كشور قابل اجراء است. 10. انجام دادن ساير اموري كه در حدود مقررات از سوي سازمان به انجمن ارجاع مي شود. ماده 4- عوايد انجمن: الف- كمكهاي مردمي و مساعدتهاي مالي بخش خصوصي و دولتي و سازمان ميراث فرهنگي كشور. ب- در آمد ناشي از فعاليت هاي انجمن كه در حدود مقررات اين اساسنامه و تاييد سازمان ميراث فرهنگي كشور انجام مي شود. ماده 5- اعضاء: در هر يك از مراكز استان ها ، شهرستانها ، شهرها ، بخش ها ، روستاها انجمن ميراث فرهنگي بدين شرح تشكيل مي شود: الف- اعضاي انجمن مراكز استانها : 1. استاندار ( رئيس انجمن) 2. مدير كل ميراث فرهنگي استان (دبير) 3. شهردار مركز استان. 4. رئيس دانشگاه يا مركز آموزش عالي استان. 5. رئيس كل دادگستري استان. 6. رئيس شوراي اسلامي استان. 7. مديركل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي استان. 8. مدير كل مسكن و شهرسازي استان. 9. مدير كل اوقاف و امور خيريه استان. 10. مدير كل آموزش و پرورش استان. 11. مدير كل صداو سيماي استان. 12. مدير كل حفاظت محيط زيست. 13. پنج نفر از صاحبنظران و علاقمندان به پيشنهاد مدير كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان و تصويب اعضاء. ب- اعضاء انجمن شهرستانها و شهرها: 1. فرماندار ( رئيس). 2. مسئول ميراث فرهنگي شهرستان ( دبير). 3. شهردار. 4. رئيس شوراي اسلامي شهرستان. 5. رئيس اداره آموزش و پرورش. 6. رئيس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي. 7. چهار تن از صاحب نظران و علاقه مندان، ميراث فرهنگي شهرستان به پيشنهاد مسئول ميراث فرهنگي شهرستان شهر و تصويب اعضاء. ج- اعضاء انجمن بخش ها: 1. بخشدار ( رئيس). 2. نماينده ميراث فرهنگي.(دبير ) 3. رئيس شوراي اسلامي بخش. 4. مسئول آموزش و پرورش بخش. 5. سه نفر معتمد و صاحب نظر محلي به پيشنهاد نماينده ميراث فرهنگي و تصويب اعضاء. د- اعضاء انجمن دهستان: 1. دهيار ( رئيس) 2. نماينده ميراث فرهنگي استان/ شهرستانها ( دبير). 3. رئيس شوراي اسلامي دهستان. 4. سه نفر معتمد و علاقمند به ميراث فرهنگي به پيشنهاد نماينده ميراث فرهنگي وتصويب اعضاء. هـ.. اعضاء انجمن روستاها: 1. رئيس شوراي اسلامي(رئيس). 2. نماينده ميراث فرهنگي(دبير). 3. نماينده آموزش و پرورش در محل. 4. سه نفر معتمد و صاحب نظر محلي به پيشنهاد نماينده ميراث فرهنگي و تصويب اعضاء. و- اعضاء انجمن هاي گنجينه ها يا آثار تاريخي:(دوستداران موزه يا اثر) 1. مدير ميراث فرهنگي كه موزه يا اثر در حوزه وظايف اوست.(رئيس) 2. مدير موزه يا اثر (دبير). 3. سه نفر از صاحبنظران و علاقمندان به ميراث فرهنگي به پيشنهاد مدير ميراث فرهنگي و تصويب سازمان. ماده 6- شرايط عضويت اعضاء و تشكيل جلسات: 1. مدت عضويت در شورا 3 سال خواهد بود. 2. در صورتي كه انجمن تجديد انتخاب معتمدان و صاحب نظران محلي را تاييد كند عضويت آنان به خودي خود براي دوره بعدي تمديد مي شود و احتياجي به صودر ابلاغ مجدد نخواهد بود. 3. دبير انجمن مسئول پيوند دادن انجمن و سازمان ميراث فرهنگي كشور است. 4. انجمن 1 نفر از اعضاي خود را به عنوان نايب رئيس و 1 نفر را به عنوان حسابدار انتخاب مي كند. 5. عضويت در انجمن افتخاري است. 6.جلسات عادي انجمن هر 3 ماه 1 بار و جلسات فوق العاده به پيشنهاد دبير و موافقت و دعوت رئيس انجمن تشكيل خواهد شد. 7. جلسات انجمن با حضور بيش از يك دوم از اعضاء رسميت خواهد يافت و تصميمات آن با تاييد اكثريت حاضر خواهد بود. 8. احكام عضويت معتمدان و صاحبنظران انجمن مراكز استان و موزه هاي مراكز استانها و موزه هاي سطح اداره كل را رئيس سازمان و انجمن هاي شهرستانها، بخشها، روستاها و ساير موزه ها و آثار تاريخي را مدير كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان صادر خواهد كرد. 9. حسب مجوز رئيس سازمان ميراث فرهنگي كشور عوايد انجمن در نزديك ترين بانك و به نام انجمن سپرده مي شود و هرگونه پرداخت با امضاي مشترك حسابدار و نماينده ميراث فرهنگي محل در اجراي برنامه هاي تصويب شده سازمان صورت مي گيرد. اين اساسنامه در 6 ماده در جلسه مورخ 73/7/3 شوراي سازمان ميراث فرهنگي كشور به تصويب رسيد و از تاريخ تصويب سازمان ميراث فرهنگي كشور آن را به اجرا مي گذارد

انجمن هاي ميراث فرهنگي :

پنج‌شنبه ۶ آبان ۱۴۰۰  ۰ نظر   ۲۷۸۰ بازدید

از سال 1353انجمن هاي ميراث فرهنگي به صورت محدود با عنوان « انجمن حفظ آثار باستاني بخش ها دهات » فعاليت داشتند. در بند 21 ماده 3 قانون اساسنامه سازمان ميراث فرهنگي كشور مصوب 67/2/1 با عنوان ( ايجاد و گسترش انجمن هاي ميراث فرهنگي در سطح كشور ) فعاليت اين انجمن ها قانونمندتر گرديد. در پي آن ، اساسنامه انجمن هاي ميراث فرهنگي كشور مصوب 73/7/3 از طرف شوراي سازمان ميراث فرهنگي كشور تدوين و اجرايي گرديد:

اساسنامه انجمن هاي ميراث فرهنگي كشور مصوب 73/7/3
شوراي سازمان ميراث فرهنگي كشور
ماده 1- تعريف:
انجمن هاي ميراث فرهنگي نهادي است، ملي- فرهنگي و غير انتفاعي،وابسته به سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري كه بر حسب ضرورت و تشخيص سازمان در مراكز استانها، شهرستانها، بخشها و روستاها يا براي موزه ها و آثار تاريخي تشكيل مي شود.
ماده 2- هدف :
1. جلب حمايت مادي و معنوي مردم .
2.مشاركت همه جانبه عموم مردم در زمينه پژوهش، حفظ، احياء معرفي و آموزش ميراث فرهنگي كشور.
ماده 3- وظايف و اختيارات انجمن ها:
1. آشنايي با قوانين و مقررات ناظر به پژوهش، حفظ و احياء، معرفي و آموزش ميراث فرهنگي كشور و فراهم نمودن زمينه هاي لازم براي انتقال آن به عموم.
2. بحث و بررسي و ارائه مشاوره فرهنگي و اجتماعي به منظور اجراي مطلوب برنامه هاي پژوهش ، حفظ و احياء ، معرفي و آموزشي ميراث فرهنگي در حوزه عمل خود با توجه به مقتضيات و امكانات محل و پيشنهاد آن به سازمان.
3. سعي در شناسائي و شناساندن وجوه ناشناخته ميراث فرهنگي محل.
4. تشويق و ترغيب مردم به رعايت احترام ميراث فرهنگي و حفظ و صيانت آن.
5.مشورت و پيدا كردن راه هاي عملي براي جلوگيري از هر گونه اقدام غيرقانوني در زمينه حفاري هاي غير مجاز ، تخريب آثار تاريخي ، خريد و فروش اموال فرهنگي و پيشنهاد آن به سازمان.
6. بررسي طرق جلب مساعدت هاي مادي و معنوي مردم و پيشنهادي آن به سازمان.
7. همكاري با هيأتهاي تخصصي و كارشناسان و بازرسان اعزامي از سوي سازمان.
8. همكاري با نهادها و ارگانهاي محلي و جلب مساعدت همه جانبه آنان براي دستيابي به اهداف انجمن.
9. پيشنهاد موارد مصرف عوايد مالي انجمن به سازمان و هزينه آن بر اساس آئين نامه اي كه پس از تصويب هر انجمن و تاييد سازمان ميراث فرهنگي كشور قابل اجراء است.
10. انجام دادن ساير اموري كه در حدود مقررات از سوي سازمان به انجمن ارجاع مي شود.
ماده 4- عوايد انجمن:
الف- كمكهاي مردمي و مساعدتهاي مالي بخش خصوصي و دولتي و سازمان ميراث فرهنگي كشور.
ب- در آمد ناشي از فعاليت هاي انجمن كه در حدود مقررات اين اساسنامه و تاييد سازمان ميراث فرهنگي كشور انجام مي شود.
ماده 5- اعضاء:
در هر يك از مراكز استان ها ، شهرستانها ، شهرها ، بخش ها ، روستاها انجمن ميراث فرهنگي بدين شرح تشكيل مي شود:
الف- اعضاي انجمن مراكز استانها :
1. استاندار ( رئيس انجمن)
2. مدير كل ميراث فرهنگي استان (دبير)
3. شهردار مركز استان.
4. رئيس دانشگاه يا مركز آموزش عالي استان.
5. رئيس كل دادگستري استان.
6. رئيس شوراي اسلامي استان.
7. مديركل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي استان.
8. مدير كل مسكن و شهرسازي استان.
9. مدير كل اوقاف و امور خيريه استان.
10. مدير كل آموزش و پرورش استان.
11. مدير كل صداو سيماي استان.
12. مدير كل حفاظت محيط زيست.
13. پنج نفر از صاحبنظران و علاقمندان به پيشنهاد مدير كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان و تصويب اعضاء.


ب- اعضاء انجمن شهرستانها و شهرها:
1. فرماندار ( رئيس).
2. مسئول ميراث فرهنگي شهرستان ( دبير).
3. شهردار.
4. رئيس شوراي اسلامي شهرستان.
5. رئيس اداره آموزش و پرورش.
6. رئيس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي.
7. چهار تن از صاحب نظران و علاقه مندان، ميراث فرهنگي شهرستان به پيشنهاد مسئول ميراث فرهنگي شهرستان شهر و تصويب اعضاء.
ج- اعضاء انجمن بخش ها:
1. بخشدار ( رئيس).
2. نماينده ميراث فرهنگي.(دبير )
3. رئيس شوراي اسلامي بخش.
4. مسئول آموزش و پرورش بخش.
5. سه نفر معتمد و صاحب نظر محلي به پيشنهاد نماينده ميراث فرهنگي و تصويب اعضاء.
د- اعضاء انجمن دهستان:
1. دهيار ( رئيس)
2. نماينده ميراث فرهنگي
استان/ شهرستانها ( دبير).
3. رئيس شوراي اسلامي دهستان.
4. سه نفر معتمد و علاقمند به ميراث فرهنگي به پيشنهاد نماينده ميراث فرهنگي وتصويب اعضاء.
هـ.. اعضاء انجمن روستاها:
1. رئيس شوراي اسلامي(رئيس).
2. نماينده ميراث فرهنگي(دبير).
3. نماينده آموزش و پرورش در محل.
4. سه نفر معتمد و صاحب نظر محلي به پيشنهاد نماينده ميراث فرهنگي و تصويب اعضاء.
و- اعضاء انجمن هاي گنجينه ها يا آثار تاريخي:(دوستداران موزه يا اثر)
1. مدير ميراث فرهنگي كه موزه يا اثر در حوزه وظايف اوست.(رئيس)
2. مدير موزه يا اثر (دبير).
3. سه نفر از صاحبنظران و علاقمندان به ميراث فرهنگي به پيشنهاد مدير ميراث فرهنگي و تصويب سازمان.

ماده 6- شرايط عضويت اعضاء و تشكيل جلسات:
1. مدت عضويت در شورا 3 سال خواهد بود.
2. در صورتي كه انجمن تجديد انتخاب معتمدان و صاحب نظران محلي را تاييد كند عضويت آنان به خودي خود براي دوره بعدي تمديد مي شود و احتياجي به صودر ابلاغ مجدد نخواهد بود.
3. دبير انجمن مسئول پيوند دادن انجمن و سازمان ميراث فرهنگي كشور است.
4. انجمن 1 نفر از اعضاي خود را به عنوان نايب رئيس و 1 نفر را به عنوان حسابدار انتخاب مي كند.
5. عضويت در انجمن افتخاري است.
6.جلسات عادي انجمن هر 3 ماه 1 بار و جلسات فوق العاده به پيشنهاد دبير و موافقت و دعوت رئيس انجمن تشكيل خواهد شد.
7. جلسات انجمن با حضور بيش از يك دوم از اعضاء رسميت خواهد يافت و تصميمات آن با تاييد اكثريت حاضر خواهد بود.
8. احكام عضويت معتمدان و صاحبنظران انجمن مراكز استان و موزه هاي مراكز استانها و موزه هاي سطح اداره كل را رئيس سازمان و انجمن هاي شهرستانها، بخشها، روستاها و ساير موزه ها و آثار تاريخي را مدير كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان صادر خواهد كرد.
9. حسب مجوز رئيس سازمان ميراث فرهنگي كشور عوايد انجمن در نزديك ترين بانك و به نام انجمن سپرده مي شود و هرگونه پرداخت با امضاي مشترك حسابدار و نماينده ميراث فرهنگي محل در اجراي برنامه هاي تصويب شده سازمان صورت مي گيرد.

اين اساسنامه در 6 ماده در جلسه مورخ 73/7/3 شوراي سازمان ميراث فرهنگي كشور به تصويب رسيد و از تاريخ تصويب سازمان ميراث فرهنگي كشور آن را به اجرا مي گذارد