نقش ملک شاه حسین سیستانی در زنده نگاهداشتن نام ویاد سیستان گردشگری

ملک شاه حسین یکی از معروف ترین شاهزادگان سیستانی و به عبارتی از بازماندگان عمروبن لیث صفاری ))دومین فرمانروای سلسله صفاری که در شرق و جنوب ایران حکومت میکرد )21۸-۸11 میالدی( ((است ، نسب پدری او آنچنانکه در کتاب احیاء الملوك هم اشاره میکند بدین ترتیب به شاهان صفاری میرسد:

ملک شاه حسین یکی از معروف ترین شاهزادگان سیستانی و به عبارتی از بازماندگان عمروبن لیث صفاری ))دومین فرمانروای سلسله صفاری که در شرق و جنوب ایران حکومت میکرد )21۸-۸11 میالدی( ((است ، نسب پدری او آنچنانکه در کتاب احیاء الملوك هم اشاره میکند بدین ترتیب به شاهان صفاری میرسد:

میراث فرهنگی سیستان و بلوچستان
پنج‌شنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۳  ۰ نظر   ۲۴۶۸ بازدید

نقش ملک شاه حسین سیستانی در زنده نگاهداشتن نام ویاد سیستان

دیدگاه خود را بیان کنید

Code Image