معاون سرمایه گذاری ، محمد علی ابراهیمی گردشگری

محمد علی ابراهیمی

معاون سرمایه گذاری ،محمد علی ابراهیمی

میراث فرهنگی سیستان و بلوچستان

مجتبی میرحسینی، معاون سرمایه گذاری ، تلفن: 33231371


اهداف :

1. سياستگذاري و برنامه ريزي براي جذب منابع و سرمايه هاي داخلي و خارجي جهت توسعه فعاليت هاي ميراث فرهنگي، گردشگري، صنايع دستي و هنرهاي سنتي

2. تهيه طرح هاي توسعه در خصوص فعاليت هاي سازمان و فراهم آوردن امكانات لازم براي اجراي آنها

3. بررسي راهكارهاي لازم به منظور شناسايي منابع جديد حمايتي و جذب سرمايه

4. بررسي قوانين و مقررات نظام هاي بانكي كشور و ارائه پيشنهادهاي لازم جهت بهره گيري مناسب از تسهيلات بانكي به منظور تحقق اهداف سازمان در حوزه هاي ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي

5. برنامه ريزي لازم به منظور رفع موانع و مشكلات اقتصادي بخش هاي ميراث فرهنگي، گردشگري، صنايع دستي و هنرهاي سنتي

6. بررسي طرحهاي تهيه شده توسط بخش هاي دولتي و غير دولتي در حوزه مأموريتها و اختيارات سازمان از ديدگاه فني، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و صدور موافقت نامه هاي لازم براي اجراي آنها

7. نظارت و كنترل بر اجراي طرح هاي توسعه اي و چگونگي مصرف تسهيلات واگذار شده در كليه مراحل اجرا

8. بررسي و مطالعه پيرامون نيازهاي مهارتي نيروي كار مورد نياز بخش هاي مرتبط با وظايف سازمان و ارائه راهكارهاي مناسب براي توسعه فرصت هاي شغلي در اين زمينه

9. مطالعه و بررسي و ارائه پيشنهاد به منظور توسعه مناطق نمونه گردشگري در مناطق مختلف كشور و نظارت بر اداره مناطق مزبور

10. فراهم آوردن بسترهاي لازم به منظور ايجاد تأسيسات زير بنائي گردشگري و مراكز خدماتي، فرهنگي، رفاهي در داخل مناطق نمونه گردشگري

شرح وظایف :

1- برنامه ریزی، هماهنگی و تقسیم کار بین کارکنان و راهنمایی و آموزش آنها

2- برنامه ریزی و اقدام لازم برای جذب منابع مالی در سطح استان و در قالب ضوابط و مقررات مربوط

3- ارائه طریق و راهنمایی برای شناسایی منابع جدید حمایتی و جذب سرمایه گذاری ها در جهت توسعه فعالیت های تخصصی سازمان متبوع در سطح استان

4- برنامه ریزی برای اجرا و تحقق طرح های توسعه در ارتباط با فعالیت های سازمان متبوع و در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط

5- ارائه طریق و هدایت فعالیتها برای بهره گیری مناسب از تسهیلات بانکی و اعتباری استان بر اساس موازین تعیین شده

6- برنامه ریزی و اقدام لازم برای ایجاد و توسعه فرصت های شغلی در ارتباط با فعالیت های تخصصی سازمان در سطح استان

7- اتخاذ تدابیر لازم برای اشتغال، جذب منابع و کارآفرینی در سطح استان

8- هدایت فعالیت ها به منظور انجام اقدامات حمایتی و پشتیبانی در جهت ایجاد و توسعه مناطق نمونه گردشگری در سطح استان و در چهارچوب سیاست ها و برنامه های سازمان متبوع

9- همکاری، هماهنگی و انجام اقدامات لازم برای ایجاد ، توسعه و اداره تاسیسات زیربنایی گردشگری، مراکز و مجامع سیاحتی، خدماتی و مسافرتی در سطح استان

10- نظارت بر اجرای طرحهای توسعه در سطح استان در قالب اختیارات محوله

11- ارزیابی عملکرد طرحها و پروژه ها حسب برنامه ریزی های بعمل آمده

12- ارزشیابی اقتصادی سرمایه گذاری های بعمل آمده و ارائه گزارش های تخصصی و بهنگام

13- ارزشیابی عملکرد کارکنان تحت سرپرستی و هدایت آنها

14-نظارت مستمر بر حسن انجام کلیه فعالیتهای حوزه معاونت


دیدگاه خود را بیان کنید

Code Image